Algemene voorwaarden : Fruitboomshop.be, Klik, plant, pluk en geniet!
Nederlands  

Recensies  [meer]

Op dit moment zijn er nog geen recensie's.

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor gebruikers van Fruitboomshop.be

Online verkopen valt onder de wet verkoop op afstand, verschenen op 12 mei 2010 in het Belgische staatsblad.
Belangrijk hierbij op te merken is dat deze wetgeving geldig is op verkopen tussen handelaars en consument. Handelaren ondereen kunnen hiervan afwijken

Nadat een consument een bestelling heeft geplaatst, beschikt hij of zij over het recht zich te bedenken, de aankoop te annuleren en zijn geld terug te eisen. Deze termijn staat op 14 kalenderdagen ( geen werkdagen), te beginnen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed.

Hierbij hoeft de consument geen reden op te geven, kan de consument geen boete worden opgelegd, kan de consument enkel de kosten aangerekend worden die bij het terugsturen van de goederen komen en moet de consument zijn geld teruggestort krijgen binnen de 30 dagen na het inroepen van het verzakingsrecht

Alle informatie die Fruitboomshop.be communiceert via de website en via andere electronische wegen zoals email alsmede alle software en tools en verwijzingen naar andere sites of producten die besproken worden zijn te gebruiken op eigen risico. Er wordt niet gegarandeerd dat de geboden informatie correct is.

Fruitboomshop.be kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel aangerichte schade aan je PC, zowel hardware- als softwarematig, of andere materiële en niet materiële schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of het toepassen van adviezen van deze website in het algemeen en de reacties van andere gebruikers in het bijzonder en of de door ons verzonden emails . 

Het gebruik van deze site is gratis. Om te kunnen reageren is registratie verplicht. Klik hier om de Privacy Policy te lezen.

Alle informatie, waaronder begrepen adviezen, ideeën, meningen, reacties en/of instructies, wordt niet noodzakelijkerwijs gesteund door de Fruitboomshop.be.

Fruitboomshop.be staat op geen enkele wijze in voor de juistheid of volledigheid van de informatie op Fruitboomshop.be en/of in andere electronische communicatie zoals emails, en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. De wederpartij wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken maar af te gaan op haar professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren.

Fruitboomshop.be kan nimmer aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor contacten, overeenkomsten of diensten tussen partijen die mogelijk via deze site zijn opgedaan.

Algemene Voorwaarden voor klanten van Fruitboomshop.be

1. Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene Voorwaarden
1a Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Fruitboomshop.be en haar klanten, en op alle aanbiedingen die Fruitboomshop.be doet.

2. Terminologie
2a Als in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken over 'klant', dan wordt bedoeld: een natuurlijk of rechtspersoon op wiens naam een bestelling is geplaatst bij Fruitboomshop.be en/of aan wie een aanbieding is/wordt gedaan door Fruitboomshop.be.
2b Een 'betaalperiode' is de periode waarvoor een klant de tijd heeft een bestelling te betalen.

Onder punt 8 in deze Algemene Voorwaarden wordt het begrip 'betaalperiode' verder besproken.

3. Voorwaarden van klant worden uitgesloten
De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt nadrukkelijk uitgesloten.

4. Recht
4a Op alle overeenkomsten tussen Fruitboomshop.be en de klant en alle aanbiedingen van Fruitboomshop.be aan de klant is het Belgische recht van toepassing.
4b Alle mogelijke geschillen die voortvloeien uit de in het voorgaande lid genoemde overeenkomsten en aanbiedingen zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in het gerechtelijke arrondissement Gent, tenzij Fruitboomshop.be ervoor kiest om een geschil voor te leggen aan een andere bevoegde rechter.

5. Correspondentie
5a Alle correspondentie gaat via email, ook facturen en eventuele betalingsherinneringen.
5b De klant is verplicht om een emailadres aan Fruitboomshop.be op te geven waarop hij mail kan ontvangen; wijzigingen moeten meteen aan Fruitboomshop.be worden doorgegeven op de manier die Fruitboomshop.be voorschrijft.
5c Mail die verstuurd is naar het emailadres van de klant wordt geacht aangekomen te zijn.

6. Eigendom
6a Alle rechten van intellectuele of materiële eigendom op alle krachtens een overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde apparatuur, programmatuur of andere materialen berust bij Fruitboomshop.be of haar licentiegever(s). Klant verkrijgt het gebruiksrecht en de bevoegdheden die voortvloeien uit de overeenkomst.
6b Materiaal dat door de klant is aangeleverd blijft eigendom van de klant, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

7. Rechten van derden
Klant garandeert Fruitboomshop.be dat de opdracht die klant aan Fruitboomshop.be verstrekt op geen enkele wijze inbreuk maakt op enig recht van derden.

8. Betaalperiodes
Een 'betaalperiode' is de periode waarvoor een klant de tijd heeft een bestelling te betalen.
 Na het verstrijken van die periode, en wanneer de betaling niet bij ons is toegekomen wordt de koopovereenkomst steeds automatisch en stilzwijgend ontbonden, tenzij de klant vóór aanvang heeft opgezegd. De klant wordt dus niet expliciet op de hoogte gesteld van annulatie.


10. Facturen
10a Door het plaatsen van een bestelling gaat een klant automatisch akkoord met het ontvangen van facturen per email. Facturen worden eveneens bij de bestelling meeverzonden.
10b Klachten over facturen dienen binnen 14 dagen na verzending van de factuur te worden ingediend.
10c Na het verstrijken van de in 10b genoemde termijn wordt de klant geacht akkoord te gaan met de ontvangen factuur.
10d Indien klant namens c.q. uit hoofde van een vereniging, stichting of bedrijf handelt, zal de klant te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk worden gehouden voor openstaande facturen, als mocht blijken dat de klant ten tijde van het verstrekken van de opdracht/bestelling niet bevoegd was te handelen namens de rechtspersoon waarvoor de overeenkomst was aangegaan/de bestelling was geplaatst, of als de rechtspersoon namens welke getekend is, afziet van haar verplichting tot betalen.
10e Facturen dienen steeds vooraf betaald te worden ten laatste op de uiterste betaaldatum die op de factuur staat vermeld. Indien het volledige factuurbedrag na de uiterste betaaldatum niet bij Fruitboomshop.be binnen is, is de klant automatisch in gebreke zonder dat daar een een formele ingebrekestelling voor nodig is.
10f Indien klant in gebreke is, zal de bestelling steeds geannulleerd worden.
10g Ingeval Fruitboomshop.be kosten moet maken om de vordering te kunnen innen, dan is de klant het meerbedrag ook verschuldigd aan Fruitboomshop.be.
10h Fruitboomshop.be zal een eerste betalingsherinnering sturen per email indien de klant in gebreke is gebleven bij het voldoen van een factuur.
10i Fruitboomshop.be zal een tweede betalingsherinnering sturen, indien de klant niet tijdig gehoor geeft aan het verzoek tot betaling dat vermeld staat in de eerste betalingsherinnering. Daarbij zullen extra kosten in rekening gebracht worden.
10j Fruitboomshop.be is te allen tijde gerechtigd de dienstverlening op te schorten of stop te zetten, of het onderhavige product onbruikbaar te maken, indien de klant niet tijdig gehoor geeft aan het verzoek tot betaling dat vermeld staat in de tweede betalingsherinnering. Eventuele hervatting van de dienstverlening zal pas plaatsvinden nadat het volledige openstaande bedrag is voldaan, inclusief extra kosten.

11. Opschorting/stopzetting dienstverlening
11a Fruitboomshop.be behoudt zich het recht voor om de dienstverlening ten aanzien van de klant op te schorten of stop te zetten bij niet- of niet-tijdige betaling en/of overtreding van de Algemene Voorwaarden.
11b Opschorting of stopzetting van de dienstverlening ontslaat de klant niet van zijn verplichting tot betaling van de openstaande factu(u)r(en) aan Fruitboomshop.be
11c Voor opschorting en/of stopzetting van enige dienstverlening vanwege overtreding van één of meer regels in deze Algemene Voorwaarden, vindt nooit enige vergoeding of restitutie plaats.


12. Recht om diensten te weigeren
Fruitboomshop.be heeft het recht om naar eigen inzicht diensten te weigeren of te annuleren.

13. Vrijwaring
14a Door het plaatsen van een bestelling vrijwaart klant Fruitboomshop.be van alle mogelijke rechtsvervolgingen, boetes en wat dies meer zij, die het gevolg zouden kunnen zijn van het plaatsen van de bestelling en de activiteiten die daaruit voortvloeien.
14b Klant vrijwaart Fruitboomshop.be van alle aansprakelijkheid voor het niet op tijd en/of onjuist vastleggen, verlengen, aanvragen of registreren van een product.

14. Prijsverhoging
Indien Fruitboomshop.be de prijs van een product verhoogt, zullen bij bestelling de lopende waren voor de prijsverhoging, steeds de oude prijs gehanteerd worden op de factuur.
Prijsverhogingen zijn maar van kracht vanaf het moment deze op de website vermeld staan op het moment van de bestelling

15. Opzeggingen
In overleg.

17. Wijziging Algemene Voorwaarden
Fruitboomshop.be is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen zonder daarvan de klant rechtstreeks in kennis te stellen. Publicatie op de website van Fruitboomshop.be is daarvoor afdoende. Het is aan Fruitboomshop.be om te bepalen of de wijziging ook rechtstreeks gecommuniceerd wordt aan de klant.

18. Ontbindende voorwaarden
Fruitboomshop.be is gerechtigd een overeenkomst te ontbinden zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst indien:
- het faillissement van de klant wordt of is uitgesproken;
- klant surseance van betaling aanvraagt;
- aan klant surseance van betaling verleend is;
- klant de bevoegdheid over (een deel van) zijn vermogen kwijtraakt door beslaglegging of een andere oorzaak;
- Fruitboomshop.be gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van de klant om (tijdig) aan zijn verplichtingen te voldoen;
- klant handelt in strijd met één of meer van deze voorwaarden.

19. Disclaimer
Fruitboomshop.be is niet verantwoordelijk voor enige schade die de klant kan lijden. Fruitboomshop.be geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit vertragingen, niet aankomen, of verkeerde aflevering, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door Fruitboomshop.be en haar personeel.Advertentie

Groente - en fruitencyclopedie